اعمال روش نیمه لاگرانژی – نیمه ضمنی برای حل معادلات اب کم عمق

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روش نیمه لاگرانژی نیمه ضمنی برای حل معادلات آب کم عمق در مختصات کارتزین به کار برده شده است و برای حل معادلات اب کم عمق از شبکه c – آراکاوا استفاده شده است . روش نیمه گرانژی که به صورت نیمه ضمنی به معادلات آب کم عمق اعمال می شود . به ضورت نامشروط پایدار است ، بنابراین یکی از مشکلات روش های اویلری که کوچک بودنگام زمانی می باشد ، یا به کار بردن این روش مرتفع می شود. دقت روش نیمه گرانژی – نیمه ضمنی با دقت میان یابی های انجام شده در این روش تعیین می شود ، در اینجا ازمیانیابی درجه سوم که یکی از روش های دقیق میان یابی است ، استفاده شده است . صحت این روش به وسیله حل کانال اب یک بعدی در مقایسه با حل تحلیلی مشخصه ها مورد تایید قرار گرفته است . همچنین این روش در حالت دو بعدی به یک جریان کانال هوا که دارای شرایط مرزی دوره ای در مرزهایشرقی و غربی و شرایط مرزی سخت در مرزهای شمالی و جنوبی است ، اعمال شده است . این روش در حالت یک بعدی و دوبعدی به لحاظ پایستگی کمیت هایی مانند انرژی کل ، آنسروفی و عمق متوسط اشاره بسیار خوب عمل می کند .

کلیدواژه‌ها