تحلیل انتقال حرارت به روش جابجائی مختلط در سرمایش پره های سوزنی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ف«آیند خنک سازی پره های سوزنی شکل جابجایی مختلط مورد بررسی قرار گرفته شده است. به منظور افزایش انتقال حرارت از پره ها و نیز ازدیاد نیروی درافت سیال دودکش در بالای پایه نگهدارنده پره ها منظور شده است مجموعه پره های سوزنی و صفحه متصل به آن بصورت یک محیط متخلخل با جریان Forchheimer مدل شده است. آنگاه وضعیت آیتیمم آرایه این پره های سوزنی برای مقادیر معین گرمای اتلافی از سیستم بر حسب مقادیر بهینه قطر پره ها و ضریب تخلخل آنها برای جریان کاملا توسعه یافته بدست آمده است. نتایج بدست آمده با داده های موجود توسط سایر محققین مقایسه گردیده و اثرات جریان جابجایی مختلط در مقایسه جریان آزاد بحث شده است.

کلیدواژه‌ها