عملیات حرارتی همگن سازی چدنهای نشکن از طریق ذوب جزئی

نویسندگان

چکیده

یکی از مشکلات اساسی حین انجماد چدنهای نشکن جدایش عناصر آلیاژی می باشد جدایش عناصر آلیاژی منجر به افت خواص چدنهای نشکن به منظور نشکن آستمپر شده می شود در این پژوهش ضمن بررسی نحوه توزیع عناصر آلیاژی گرافیت زا و کاربید زا در زمینه چدنهای نشکن به منظور همگن نمودن توزیع عناصر آلیاژی در زمینه چدنهای نشکن برای اولین بار عملیات حرارتی همگن سازی از طریق ذوب جزئی به کار گرفته شد . نتایج SPOT- EDS نمونه ها حاکی از توزیع یکنواخت و همگن شدن توزیع عناصر آلیاژی پس از عملیات حرارتی همگن سازی بود نتایج آنالیز تصویری از نمونه های همگن و آستمپر شده نشان داد عملیات حرارتی همگن سازی با استفاده از ذوب جزئی بر همگن نمودن ریز ساختار پس از عملیات حرارتی استمپرینگ چدنهای نشکن بسیار موثر می باشد بررسی مورفولوژی گرافیتها قبل و بعد از عملیات حرارتی همگن سازی از طریق ذوب جزئی حاکی از تاثیر جزئی عملیات حرارتی همگن سازی از طریق ذوب جزئی بر مورفولوژی گرافیتها بود.

کلیدواژه‌ها