شبیه‌سازی دینامیک حباب حاصل از انفجار زیر آب با استفاده از روش گودونفی مرتبه سوم لاگرانژی

نویسندگان

چکیده

عمده ترین تفاوت میان انفجار زیر آب و انفجارهای معمولی (انفجار در هوا) مربوط به دینامیک محصولات انفجار است.در انفجار زیر آب توده گازی حاصل از انفجار میدان فشار خاصی در آب تولید می‌کند که شامل موج ضربه ای اولیه و پالسهای ثانویه است در این تحقیق رفتار حباب حاصل از انفجار ماده منفجره کروی شکل در زیر آب مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی با استفاده از معادلات اولر یک بعدی و در مختصات لاگرانژی انجام شده است. برای حل معادلات از روش گودونفی با دقت مکانی مرتبه سه (PPM) استفاده شده است و الگوریتم روش عددی با توجه به معادله حالت گازهای واقعی تنظیم شده است. محصولات انفجار و آب به ترتیب توسط معادلات حالت (JWL) و (Mie-Gruneisen) تعریف شده اند. نحوه تشکیل موج ضربه‌ای در حباب و تولید پالسهای ثانویه در آب نشان داده شده است. همچنین توزیع خواص در آب و حباب در زمانهای مختلف ارائه گردیده اند.

کلیدواژه‌ها