مطالعات ریز ساختاری آلومینای ریز دانه محتوی کربن و اکسید منیزیم

نویسندگان

چکیده

جهت تهیه آلومینای ریز دانه و عاری از هرگونه رشد دانه غیر نرمال لازم است شرایط خاصی در رابطه با مواد اولیه (پودر میکرونی با خلوص بالا) و شرایط پخت (دما، زمان، فشار مکانیکی و اتمسفر کوره) اعمال شود. بالاترین تراکم پذیری تا حد دانسیته تئوری در شرایط زینترینگ تحت بار با فشار مکانیکی Mpa 45 تحت اتمسفر محیط خلاء شرایط دمائی و زمانی 1450 درجه سانتیگراد به مدت 30 دقیقه و در حضور PPm 500 اکسید منیزیم حاصل می‌شوند. مشاهدات ریز ساختاری وجود ذرات رسوبی ریز که به طور یکنواخت در زمینه پراکنده شده‌اند را نشان داده که به عنوان موانع رشد دانه عمل می‌نمایند. از طرفی در شرایط خلاء حذف تخلخلها که کنترل کننده سرعت رشد دانه هستند در مراحل اولیه و میانی زینترینگ صورت می‌پذیرد. اکثریت ذرات رسوبی کربنی بوده که به واسطه نفوذ کربن از سیستم پرس گرم اعم از قالب و سنبه‌های گرافیتی شکل گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها