استفاده از تئوری منطق فازی برای انتخاب فولاد ابزار مناسب

نویسندگان

چکیده

انتخاب جنس فولادهای ابزار برای تامین نیازهای مشتری منحصر به یک نوع فولاد نیست در واقع هر مشتری نیازهای خود را در یک محدوده بیان می کند از طرف دیگر مشخصات فنی فولادهای ابزار مطلق نیست و همواره از میانگین مقدرای انحراف دارد به همین دلیل در این مقاله از تئوری منطق فازی یا شلال برای انتخاب مناسب فولاد ابزار استفاده شده مراحل به شرح زیر انجام شد.
در انتخاب فولاد ابزار از چهار مشخصه فنی سختی خام سختی پس از عملیات حرارتی حداکثر درجه حرارت کار و چقرمه گی و همچنین از متغیر قیمت استفاده شد مشخصات فنی و قیمت فولادهای ابزار ساخت داخل از سازندگان دریافت شد مقدار میانگین و انحراف معیار برخی از مشخصه های فنی محاسبه شد توابع عضویت برای قیمت و مشخصه های فنی فوق تعریف شد فولادهای ابزار بر اساس مطلوب بودن برای مشتری ها درجه بندی شدند از منطق شلال برای انتخاب فولادهای ابزار درجه بندی شده برای هر مشتری استفاده شد با استفاده از منطق شلال فولاد های ابزار مطلوب مشتری ها معین شد و نهایتا مطلوبترین فولاد ابزار برای مشتری ها انتخاب شد همچنین تاثیر گران شدن یکی از فولادهای ابزار منتخب در انتخاب مناسب فولاد ابزار بررسی شد در این مقاله علاوه بر آنکه انتخاب فولاد ابزار فرموله شد امکان کاهش تنوع جنس فولاد ابزار برای تولید کننده به وجود آمد که ماحصل آن کاهش قیمت تمام شده فولاد ابزار برای تولید کننده است

کلیدواژه‌ها