تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم

نویسندگان

چکیده

امروزه بسیاری از قطعات خودروها بویژه قطعات سیستم تعلیق و دینامیک خودرو از فولادهای میکرو آلیاژی تهیه می‌شوند. تجربه نشان داده است که دمای این قطعات ضمن تحمل بارهای سیکلی در حین کاربری تا حدود 200 درجه C بالا می‌رود فولادهای مورد استفاده در ساخت این قطعات می تواند دارای ساختارهای متفاوت از جمله هرلیتی- فریتی، بینیتی، فریتی-مارتنزیتی و چند فازی باشند. در این پژوهش با تکیه بر پتانسیل فولاد سازی داخلی فولادهای میکرو آلیاژ محتوی وانادیم تهیه و جهت ایجاد ریز ساختارهای متفاوت تحت عملیات حرارتی همدمائی متوالی قرار گرفته‌اند سپس تاثیر ریز ساختارهای متفاوت بر عمر خستگی در دماهای محیط و 200 درجه C مطالعه شد.نتایج نشان می‌دهند که عمر خستگی به شدت تحت تاثیر دمای آزمایش، ترکیب شیمیائی و ریز ساختار اولیه قرار می‌گیرند. افزایش دمای آزمایش باعث بروز پدیده پیرکرنشی و افزایش عمر خستگی بویژه در ریز ساختارهای فریتی-مارتنزیتی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها