آنالیز غیر خطی دو صفحه دایروی و حلقوی با اتصال فنر حلزونی خطی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله آنالیز غیر خطی دو صفحه دایروی و حلقوی که توسط فنرهای پیچشی خطی به یکدیگر متصل شده اند و تحت بار یکنواخت نسبتاً بزرگ واقع شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به دخالت نیروهای غشائی معادلات دیفرانسیل حاکم بر مسئله به دو معادله دیفرانسیل غیرخطی کوپله می‌انجامد که به معادلات فون- کارمن معروف هستند. با به کارگیری پارامترهای مناسب، این جفت معادله به دوازده معادله دیفرانسیل غیرخطی مربته اول تبدیل می شوند. این معادلات با استفاده از روش پرتاب موازی و تصحیح نیوتن-رافسون و تعیین ژاکوپین مربوطه با روشی نو حل شده‌اند. تغییر شکلها و تنشهای غشائی و خمشی و ماکزیمم آنها روی صفحات بررسی شده و نهایتاً تغییرات ماکزیمم تنش خمشی و غشائی برحسب تغییرات ضخامت صفحات، تغییرات نسبت شعاعهای صفحات، تغییرات بار وارده و تغییرات ضریب سختی فنی حلزونی آورده شده است. در انتها، با توجه به بکر بودن مسئله به منظور اعتبار تحلیل انجام شده، حل این مسئله در حالت مخصوص با نتایج مسئله موجود در مرجع (12) مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها