کربن زدایی از کاتالیست نیکل مستعمل در فرآیند هیدروژناسیون روغنهای نباتی

نویسندگان

چکیده

کاتالیست نیکل به طور گسترده در صنایع پتروشیمی،فولادسازی،وروغنهای نباتی کاربرد دارد.در صنایع روغنهای نباتی،واکنش هیدروژناسیون روغنهای مایع را در حضور کاتالیست نیکل انجام میدهند تا روغن جامد بدست آید و در نتیجه طول عمر روغن افزایش یافته و فسادپذیری آن کاهش یابد . پس از مدتی که کاتالیست نیکل در هیدروژناسیون روغنهای نباتی مورد استفاده قرار گرفت،اکتیویته خود را از دست میدهد و به اصطلاح((غیرفعال))میشود که نیاز به ((بازسازی))جهت استفاده مجدد آن ضرورت پیدا میکند. در حال حاضر بازسازی کاتالیست نیکل در داخل کشور جنبه علمی و عملی لازم را نداشته و هر ساله ارز زیادی جهت خرید کاتالیست تازه از کشور خارج می شود.
در این پروژه از طریق گاز یفیکاسیون،کربن موجود بر روی کاتالیست در حضور اکسیژن هوا به مونواکسید کربن و دی اکسید کربن تبدیل شده و از صحنه عمل خارج می گردد. همچنین در دماهای بالا که جهت کربن زدایی به کار می رود روغن باقیمانده در کاتالیست پس از هیدروژناسیون روغنهای نباتی،اکسید شده و از کاتالیست خارج می گردد. آزمایشات انجام شده نشان میدهد که در حدود 45 درصد وزنی کاتالیست را کک،روغن باقیمانده در کاتالیست و ترکیبات غیرفعال کننده دیگر تشکیل میدهند.در این تحقیق دمای بهینه کربن زدایی با انجام آزمایش بر روی نمونه های مختلف و تجزیه و تحلیل داده ها برآورد شده است، این داده ها دمایC °450 را به عنوان دمای بهینه کربن زدایی مشخص ساخته اند. همچنین به دلیل تولید دود زیاد حاصل از اکسیداسیون روغنهای نباتی باقیمانده در کاتالیست ،در مرحله دیگری از آزمایشات ابتدا روغنهای باقیمانده در کاتالیست را توسط حلال تتراکلرید کربن(ccl4)استخراج نموده و سپس مخلوط را صاف کرده و پس از خشک کردن در دماهای مختلف کربن زدایی شده است . این مرحله از آزمایشات توافق خوبی با مرحله قبلی دارد و نشان میدهد 23 درصد وزنی کاتالیست غیرفعال را روغن باقیمانده در کاتالیست و در حدود22 درصد وزنی کاتالیست غیرفعال را کک و سایر غیرفعال کننده ها تشکیل میدهد.

کلیدواژه‌ها