مقایسه مدل های تجربی و شبکه عصبی در برآورد لرزش ناشی از آتشکاری در حفریات سد مسجد سلیمان

نویسندگان

چکیده

در طرح توسعه نیروگاه مسجد سلیمان عملیات حفاری و آتشکاری به طور همزمان با کارهای مکانیکی و الکتریکی فاز یک انجام میشود. برای جلوگیری از آسیب دیدن سازه ها و تجهیزات نیروگاه فاز یک در اثر انفجارات انجام شده در طرح توسعه نیروگاه لازم است میزان لرزش ناشی از این انفجارات پیش بینی شود تا بتوان با توجه به حد مجاز لرزش،عملیات آتشکاری را به نحو مناسبی طراحی کرد. در این مقاله پیش بینی حداکثر سرعت ذرات توسط روابط تجربی و شبکه عصبی و براساس دو عامل فاصله از محل انفجار و مقدار ماده منفجره مصرفی به ازای هر تاخیر انجام شده است . نتایج نشان داد که پنج مدل تجربی پاسخ های تقریباً مشابهی ارائه می کنند اما شبکه عصبی علاوه بر خطای کمتر نسبت به روابط تجربی،به دلیل غیرخطی بودن،انعطاف پذیری زیاد و همچنین امکان حذف واضافه نمودن هر تعداد از عوامل موثر بدون نیاز به کار گسترده،قابلیت های بسیار بیشتری نسبت به روابط تجربی دارد . با توجه به جمیع جهات پیشنهاد میشود برای پیش بینی میزان لرزش ناشی از انفجار از شبکه های عصبی استفاده شود. بررسی ها نشان میدهد که میزان لرزش های اندازه گیری شده در حفریات فاز یک سد مسجدسلیمان در اثر آتشکاری در طرح توسعه سد ، مقادیر کوچکی نسبت به حد مجاز لرزش داشته و با توجه به استانداردهای موجود،هیچگونه خطری ایجاد نمی کند.

کلیدواژه‌ها