اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها در لایه های غیر چسبنده راه

نویسندگان

چکیده

در بررسی حاضر میزان متوسط تنش عمودی و افقی در لایه های غیر چسبنده راه و همچنین مقدار تنش در نقاط تماس بین سنگدانه ها در این لایه ها،اندازه گیری گردید. به این منظور از دستگاه ویژه ای به نام محفظه حلقوی،که به تازگی در دانشگاه چالمرز سوئد طراحی شده است ،استفاده شد. برای اندازه گیری تنش در نقاط تماس سنگدانه ها نیز از فیلمهای حساس به فشار استفاده شده است . تاثیر اندازه ذرات بر نحوه توزیع تنش نیز با آزمایش 5 گروه مصالح با دامنه اندازه های مختلف،مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل نتایج آزمایشهای انجام شده با فیلمهای حساس نشان داد که در نمونه های ریز دانه تر تنشها به نحو یکنواخت تری توزیع می شوند. نتایج هم چنین نشان دهنده ایجاد تنشهای بسیار بالا در نقاط تماس بین سنگدانه ها ، در اثر بارگذاری ناشی از عبور وسایل نقلیه،میباشد.اندازه ذرات نیز بر میزان تنش در نقاط تماس تاثیر می گذارند. به گونه ای که مقدار تنش در نقاط تماس ذرات درشت دانه تر به شدت افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها