رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله اثر نسب هوا به گازهای قابل احتراق،شبیه گاز اگزوز خودروهای بنزینی،روی عملکرد اکسید فلزی نیمه هادی پایه دی اکسید قلع در دماهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است . گازهای قابل احتراق ترکیبات مختلفی از گاز مونوکسید کربن و اتان در هلیم بوده و با هوا مخلوط گردیده است . این بررسیها برای گاز مونوکسید کربن در هوا در محدوده دمایی C°400-300 وبرای اتان در هوا در محدوده دمایی بالاتر C°460-400 انجام شد.با تغییر نسبت هوا به گاز قابل احتراق مقاومت سنسور بصورت منحنی های بشکل S تغییر میکند که دارای سه ناحیه مقاومت کم،انتقالی و مقاومت زیاد می باشد. محدوده تغییرات مقاومت انتقالی(از مقاومت کم به زیاد) بسته به دما ونوع گاز از ده تا هزار مرتبه می باشد. همچنین ناحیه انتقالی این منحنی ها برای ترکیب گاز CO در هوا بالاتر وبرای ترکیب گازC2H6 در هوا پایین تر از نسبت استوکیومتری مربوطه اتفاق می افتد. با افزایش دما تغییرات مقاومت شدیدتر میشود. همچنین با قرار دادن یک محفظه احتراق کاتالیستی قبل از سنسور شیب منحنی S شکل در ناحیه انتقالی زیادتر شده و این انتقال در حدود نسبت استوکیومتری رخ می دهد.

کلیدواژه‌ها