تعیین ظرفیت حمل جامد و ثابت سنتیکی درجه اول برای مولیبدنیت با استفاده از ستون فلوتاسیون پایلوت در کارخانه آزمایشی تغلیظ مجتمع مس سرچشمه

نویسندگان

چکیده

برای تعیین نرخ حمل جامد و ثابت سنتیکی در ستونهای فلوتاسیون مدلهای مختلفی توسط محققین ارائه شده است . هر کدام از این مدلها تحت شرایط خاصی صحت پیدا میکند ونمیتوان برای آنها عمومیت در نظر گرفت.این مسئله در مورد مدلهای تجربی اهمیت بیشتری دارد. معضل دیگری که در مورد مدلهای تجربی مطرح می باشد، تفاوت زیاد آنها با مقادیری است که از راه آزمایش حاصل میشود. بنابراین برای بزرگ مقیاس کردن ستونهای فلوتاسیون که ثابت سنتیکی و ظرفیت حمل پارامترهای اصلی هستند،برآورد این مقادیر از طریق آزمایش ضروری خواهد بود. در کارخانه آزمایشی تغلیظ مس سرچشمه برای بزرگ مقیاس نمودن ستون فلوتاسیون نیمه صنعتی و طراحی ستون صنعتی برای مرحله شستشو در کارخانه فرآوری مولیبدنیت،نرخ حمل و ثابت سنتیکی از طریق آزمایشهای خاصی اندازه گیری شده است. مقدار ظرفیت حمل حاصله از آزمایشها با مقادیر بدست آمده از مدلها،یکسان نیست و برای تفاوت دو مقدار،دلایلی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها