تهیه و بررسی پروشکایت ها برای ساخت مبدل های کاتالیستی ارزانقیمت خودروهای بنزینی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی پروسکایت های LacoO3 به روش سیترات و نوع پایه دار آن با تلقیح محلول نیترات های کبالت و لانتانیم روی پایه های سیلیکا و آلومینا تهیه شد. همچنین از پایدارکننده های سریا،زیرکونیا و لانتانا برای کاهش اثرات متقابل پروسکایت و پایه استفاده گردید. عملکرد این کاتالیست ها درC°750-100 ودر حضور گازی شبیه گاز خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی بررسی شد. کاتالیست بدون پایه LacoO3 ، CO را در دماهای کمتر از C°300 تبدیل می کند،در حالی که اتان در دماهای بالاتر از C°700 تبدیل میشود. روی کاتالیست های پایه دار، CO و C2H6 هر دو در دماهای بالاتر از C°700 بطور کامل تبدیل می شوند. طیف های XRD کاتالیست ها نشان می دهد که اثر متقابل شدیدی بین پروسکایت و پایه وجود دارد . سریا در میان پایدارکننده ها بالاترین اثر، برای کاهش این اثر متقابل را دارد .

کلیدواژه‌ها