ارزیابی توان هیدروکربن زایی سازند کشف رود در تاقدیس خانگیران با استفاده از روش ?logR

نویسنده

چکیده

ارزیابی توان هیدروکربن زائی سازندها با استفاده از روش ?logR (روشی براساس جدایی بین نمودار درون چاهی تخلخل (DT/CNL/RHOB)ونمودار درون چاهی مقاومت ویژه(R)امروزه به عنوان روشی مناسب در بسیاری از چاههای مشهور جهان به کار برده شده است. این روش توسط پسی و همکارانش(Passey et al., 1990) برای پیش بینی غنی شدگی آلی سنگ های مادر ارائه شده و میتواند برای محدوده وسیعی از درجه بلوغ صحیح باشد. اساس این روش از بر هم نهی نمودارهای درون چاهی تخلخل(صوتی،نوترون،چگالی)مقیاس بندی شده بر روی نمودار درون چاهی مقاومت ویژه و تعیین مقدار جدایی بین این دو نمودار و محاسبه مقدار کل کربن آلی (TOC) و (S2) (مقدار هیدروکربن(نفت و گاز) آزاد شده در طی فرایند پیرولیز در دستگاه راک اوال(ROCK-EVAL) برحسب (mgHC/g) (ROCK) می باشد . با این روش میتوان در مراحل اکتشاف ارزیابی نسبی مناسبی از سازندها را بدون تهیه نمونه به دست آورد . در این مطالعه مناطق غنی شدگی آلی سازند کشف رود در چاههای 16 و 30 واقع در تاقدیس خانگیران (کپه داغ) با استفاده از روش ?logR مورد بررسی قرار گرفته و برای چاه خانگیران 30 نتایج حاصل از این بررسی با داده های مربوط به نمونه های مغزه مقایسه شده اند.

کلیدواژه‌ها