ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی

نویسندگان

چکیده

یکی از عوامل اصلی در طراحی و ساخت ایمن دیوارهای حائل ، شناخت کمی و کیفی رانش های وارد به این دیوارها میباشد. مدلهای آزمایشی و تحلیلی بسیاری جهت تخمین رانش خاک تحت شرایط استاتیکی ارائه شده است. گرچه هنوز اختلافاتی میان نتایج رانش خاک بر مبنای اندازه گیری مستقیم روی مدل های فیزیکی بزرگ و مدل های تحلیلی،حتی در شرایط استاتیکی،وجود دارد. لیکن نحوه توزیع رانش خاک ونقطه اثر آن در این شرایط،توسط روشها و آئین نامه های مختلف نسبتاً به روشنی تعریف شده است. مشکل اساسی در این زمینه هنگامی پیش می آید که رانش دینامیکی مورد نظر باشد. نظرات و توصیه های مختلفی در خصوص نحوه توزیع و نقطه اثر رانش خاک در این شرایط وجود دارد. اما استفاده از آنها نیازمند بررسی و ارزیابی شرایط خاصی که این توصیه ها بر مبنای آنها بدست آمده،می باشد. در این مقاله ساخت یک مدل آزمایشی جهت مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی تشریح شده است. به کمک این مدل، آزمایش های وسیعی در شرایط مختلف روی یک مدل دیوار حائل انجام گرفته ونتایج قابل ملاحظه ای پیرامون کم و کیف رانش خاک بر دیوارهای حائل بدست آمده که بخشی از نتایج مربوط به تعیین رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی در این مقاله ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها