خرد شدن سازه های هانی کمب فلزی تحت بارهای شبه استاتیکی

نویسندگان

چکیده

هانی کمب ها به دلیل برخورداری از ویژگیهای منحصر بفرد در صنایع مختلف کاربرد وسیعی یافته اند. خاصیت جذب انرژی زیاد یکی از این موارد است . در این مقاله با توجه به این جنبه مهم"المان زاویه ای معرفی و مکانیزم های اتلاف انرژی آن در اثر بارگذاری شبه استاتیکی بررسی شده است. با استفاده از اصل بقای انرژی نیروی خرد شدن یک هانی کمب محاسبه شده و ضمن توضیح مدل "ویرزبیکی"برای محاسبه "استحکام متوسط خرد شدن"و"طول موج چین خوردگی"مدل جدیدی نیز معرفی شده است که در مقایسه با مدل "ویرزبیکی نتایج بهتری پیش بینی مینماید. براساس تحلیل انجام شده هندسه سلول های هانی کمب نقش بسیار مهمی در رفتار مکانیکی سازه دارد بطوریکه با کاهش اندازه سلولها استحکام متوسط خرد شدن افزایش و طول موج چین خوردگی کاهش می یابد. از طرف دیگر افزایش ضخامت دیواره سلولها باعث افزایش هر دو کمیت یاد شده می گردد. با توجه به نتایج حاصل از تئوری این مقاله و همخوانی آن با نتایج تجربی میتوان آنرا جایگزین مناسبی برای مدل ویرزبیکی دانست .

کلیدواژه‌ها