بررسی تحلیلی ، تجربی و عددی پروفیل سرعت و جابجایی عمودی،فشار مورد نیاز و ابعاد محصول در فرآیند شکلدهی انفجاری مخروط

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق فرآیند شکلدهی انفجاری از سه منظر تحلیلی،عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفته که از دو منظر نخست و برخی آزمایشهای تجربی در بردارنده جنبه های نوآوری می باشد. در مدل تحلیلی ارائه شده فرض شده است که پروفیل تغییر شکل ورق در اثناء فرآیند شکلدهی انفجاری بصورت یک مخروط ناقص میباشد که با گذشت زمان در صورت اعمال فشار مناسب به سمت یک مخروط کامل میل میکند. همچنین از تغییرات ضخامت ورق در اثناء فرآیند صرفنظر گردیده است. از اهم نتایج این مدل تحلیلی ارائه معادلاتی جهت تعیین ابعاد هندسی مخروط،توزیع سرعت و جابجایی مرکز ورق برحسب زمان میباشد.
در شبیه سازی عددی از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS-Explicit استفاده گردید. نتایج حاصل از این شبیه سازی به اضافه برخی نتایج تجربی انطباق مطلوبی با یکدیگر و با نتایج تحلیلی داشته اند.

کلیدواژه‌ها