مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش حجم های محدود یک مدل ریاضی دو بعدی برای پیش بینی تغییرات مورفولوژی رودخانه توسعه داده شده است . نرم افزار تهیه شده را می توان برای محاسبه فرسایش کناری و رسوبگذاری در حلقه های پیچانرود ، مورد استفاده قرار داد .
در مدل تهیه شده ابتدا با حل معادلات انرژی ، انتشار سرعت و مونتم ، پارامتر های جریان نظیر توزیع سرعت های اصلی جریان ، سرعت های ثانویه ، توزیع تنش های اصلی ، توزیع تنش های ثانویه و تنش برشی بحرانی محاسبه می گردد . سپس با محاسبه سرعت بحرانی و مقایسه آن با سرعت طولی جریان ، میزان انتقال رسوب در جهت طولی ، در هر ریز مقطع محاسبه می شود . با مقایسه نسبت تنش های برشی بستر محاسبه شده در دو جهت اصلی و محاسبه تبادل رسوب بین زیر مقطع ها بر اساس معادله پیوستگی ، میزان رسوبات منتقل شده در جهت عرضی ( یا فرسایش ) تعیین می گردد . به این ترتیب پارامتر فرسایش پذیری در هر مقطع محاسبه و با استفاده از مدل موج پریودیک تغییر شکل اینده پلان پیش بینی می شود .

کلیدواژه‌ها