تعیین تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات لوله ای چندصفحه ایKK

نویسندگان

چکیده

تحلیل خستگی یکی از مراحل مهم در طراحی سازه های دریایی است که در آن از ضریب تمرکز تنش به عنوان شاخص هندسی و کنترل کننده مقاومت اتصالات استفاده میشود. آیین نامه ها برای تعیین ضرایب تمرکز تنش در اتصالات تک صفحه سکوهای دریایی روابط متعددی را پیشنهاد میکنند که محدوده اعتبار آنها به مقدار زیادی نامعلوم است. در مورد اتصالات چندصفحه ، با تفکیک این اتصالات به اتصالات تک صفحه معادل،از همان روابط استفاده می کنند و بزرگترین مقدار حاصل را به عنوان ضریب تمرکز تنش اتصال در نظر می گیرند.در این مقاله مدل اجزاء محدود در فضای سه بعدی برای اتصالات K در حالات تک صفحه و چندصفحه توسط نرم افزارANSYS-5.4 معرفی و مقادیر ضرایب تمرکز تنش آنها محاسبه وبا روشهای متداول در آیین نامه ها مقایسه میشوند. در مدل اجزاء محدود مورد استفاده اثر جوش با استفاده از المان پوسته با تعریف خاص لحاظ میشود. مقایسه نتایج نشان میدهد که روش آیین نامه ای تعیین ضریب تمرکز تنش اتصالات چندصفحه بر مبنای تک صفحه بمقدار قابل توجهی محافظه کارانه است. با توجه به مطالعات پارامتری انجام شده رابطه ای برای برآورد ضرایب تمرکز تنش اتصالات K و K K برحسب پارامترهای هندسی آنها ارائه شده است. محدوده های هندسی مناسب کاربرد اتصالات K و K K برای نیل به طرح اقتصادی نیز پیشنهاد شده اند.

کلیدواژه‌ها