تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها

نویسندگان

چکیده

سطح مبنای ارتفاعی بصورت سنتی درکشور های مختلف جهان بر پایه مشاهدات تاید گیج بنا نهاد شده است . امروزه با پیشرفت در علم و تکنولوژی و به تبع آن افزایش دقت ، مبنای ارتفاعینیازمند بازنگری است . چرا که با از بین رفتن مرزها( بعنوان مثالایجاد اروپای مشترک ) و افزایش پروژه های همکاری بین دول ( انتقال خطوط نفت و گاز ) نیاز به مرتبط سازی شبکه های ارتفاعی کشور های مجاور دارد . بنابر این بحث سطوح مبنای ارتفاعی از مباحث داغ امروزه به شمار امده و تلاش های در جهت یافتن سطوح آبهای آزاد و ژئوئید می باشد . در حالت تئوریک سطح مبنای ارتفاعات مطلق ، ژئوئید می باشد امادر عمل از سطح متوسط آبهای آزاد بعنوان سطح مبنای ارتفاعات مطلق استفاده میشود .
به جدایی بین این دو سطح ، توپوگرافی سطح دریا (sst) گفته می شود . در گذشته بوسیله بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی ارتفاع سطح آب ، این اختلاف محاسبه می گردید . این مقاله روشی نوین رابرای محاسبه توپوگرافی سطح دریا ارائه می دهد . این روش بر پایه مشاهدات تاید گیج ، مختصات gps در ایستگاه هایتاید گیج و بسط پتانسیل به هارمونیک هایکروی تا درجه و مرتبه 360 استوار می باشد . این روش توسط آقای دکتراردلان و دیگران نیز مورد استفاده قرار گرفته است . در این روش جدایی بین سطح متوسط آب و ژئوئید درمقیاس پتانسیل محاسبه شده و سپس با استفاده از رابطهمیان پتانسیل و ارتفاع ، به مقدار sst می رسیم . بعنوان بررسی عملی روش ابداعی ، اطلاعات تاید گیج در چهار ایستگاه تاید گیج واقعی درخلیج فارس و دریای عمان مورد بررسی و میزان sst در این ایستگاه هاتعیین گردیده است . دقت نهایی sst در این چهار بندر حدود
3/5 سانتیمتر بدست آمده است .

کلیدواژه‌ها