مطالعه رفتاری و طبقه بندی اتصالات بتن آرمه در بار نهایی

نویسندگان

چکیده

تحقیقاتی که تا به حال بر روی اتصالات بتنی انجام شده ، اکثرا محدود به تعدادی آزمایشات پراکنده با پارامتر های متغیر بوده است . بنابر این نیاز به یک مطالعه تقریبا جامع بر روی نحوه تاثیر پارامتر های مختلف طراحی ، در رفتار اتصالات احساس می شود . در مقاله حاضر برای نیل به این منظور ، 432 اتصال خارجی بتن آرمه با استفاده از روش اجزاء محدود تحلیل شده است . پارامتر هایی که در این بررسی مد نظر قرار گرفته اند . عبارتند از : درصد فولاد طولی تیر و ستون متصل به اتصال (1% و 2% برای تیر ، 1% و 4% برای ستون ) ، میزان فولاد عرضی ( سه مقدار ) ، و جزئیات مختلف فولاد گذاری عرضی ( 9 جزئیات ) . در بررسی هایی که در این مقاله ارائه شده است ، نقش و تاثیر هر کدام از پارامتر های مذکور در میزان لنگر نهایی ، دوران نهایی و میزان عملکرد اتصالات ، مورد مطالعه قرار گرفته است . با بررسی هایی که بر روی رفتار اتصالات انجام شد، اتصالات مورد بررسی در چهار رده اتصالات صلب – مقاوم ، نیمه صلب – مقاوم ، صلب – نیمه مقاوم و نیمه صلب – مقاوم طبقه بندی شدند .

کلیدواژه‌ها