تحلیل انواع ترکها و ارائه لایه چینی مناسب در مواد مرکب با استفاده از روش انتگرال J

نویسندگان

چکیده

فرایند ساخت مواد مرکب به گونه ای است که احتمال وجود ترک در این مواد را افزایش میدهد.اثرات منفی ترکها در رفتار مکانیکی مواد،اهمیت تحلیل و بررسی آنها را در مواد مرکب روشن میسازد. در این مقاله سعی شده است انواع ترکها در مواد مرکب معرفی شده و انتگرال J در حالتهای مختلف ترک با شرایط بارگذاری متفاوت محاسبه شود. در مواد مرکب ترکها را میتوان به دو نوع کلی درون لایه ای و بین لایه ای تقسیم بندی نمود که هر یک از انواع ترکها میتواند به دو صورت لبه ای یا میانی وجود داشته باشند. برای ترکهای صفحه ای درون لایه ای با توجه به نسبت E1/E2 انتگرال J به دست آمده و برای ترکهای بین لایه ای در فضای سه بعدی با توجه به ثابت بودن خواص موادی هر لایه تأثیر زاویه لایه چینی در چیدمانهای متفاوت در شرایط بارگذاری مختلف بررسی شده و بحرانی ترین زاویه در لایه چینی به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها