ارزیابی مقایسه ای نتایج ماشینکاری(فرزکاری)به روشPAM توسط سه نوع ابزار سرگرد،سرتخت و توروئیدی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روشPAM به عنوان یک روش کارا در ماشینکاری و تولید سطوحی با صافی سطح بالا و یکنواخت که در ماشینهای پنج محوره به خوبی قابل اجراست معرفی میشود. در این روش انحناء اصلی حداقل ابزار بر انحناء اصلی حداکثر سطح منطبق میگردد که این عمل بوسیله دوران ابزار در دو جهت و در هر نقطه ماشینکاری صورت میگیرد. برای اثبات مزایای استفاده از روشPAM در فرز کاری سطوح پیچیده ، صافی سطح به وجود آمده در فرزکاری با استفاده از ابزار توروئیدی با دو نوع ابزار دیگر،سرگرد و سرتخت ، مقایسه میگردد. این مقایسه در دو جهت پیشروی ابزار و عمود بر آن و به صورت تحلیلی انجام شده است . در انتها برای ارزیابی دقیق تر صافی سطح به وجود آمده توسط سه ابزار مذکور،نتایج یک تحقیق تجربی با محاسبات مربوطه مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها