بررسی اثر همسانی جانبی خاک بر تابع امپدانس پی دایره ای صلب

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تابع امپدانس یک پی دایره ای صلب تحت بار قائم هارمونیک و روی یک محیط همسان جانبی در حوزه فرکانسی بدست آمده و مقدار آن با تابع امپدانس مربوط به محیط همسان مقایسه شده است . برای بدست آوردن تابع امپدانس،توزیع تنش زیر پی با یک سری توابع تقریب زده شده است که نشان داده میشود که از دقت بالایی برخوردار است . از نمونه های ارائه شده معلوم میشود که ناهمسانی اثر قابل توجهی بر تابع امپدانس دینامیکی میگذارد.

کلیدواژه‌ها