تحلیل استاتیکی و دینامیکی(شبه استاتیکی)فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل به روش اجزاء مجزا

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ضمن تهیه یک برنامه کامپیوتری به روش اجزاءمجزا از این روش بدست آوردن فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل در حالات محرک و مقاوم و در شرایط استاتیکی و دینامیکی(شبه استاتیکی) استفاده شده است. در این روش خاک به صورت بلوک هایی که بوسیله فنرهای الاستو-پلاستیک وینکلر در ارتباطند مدل میشود. فنرهای وینکلر شامل فنرهای قائم(فشاری-کششی)و فنرهای برشی هستند. معیار تسلیم فنرهای قائم،ظرفیت کششی و معیار تسلیم فنرهای برشی،معیار موهر-کولمب میباشد. از برتریهای این روش بر روش تعادل حدی معمول میتوان توانایی بدست آوردن توزیع فشار در ارتفاع دیوار،عدم نیاز به فرضهای اضافی در مورد نیروی بین قطعات و تنشها روی سطح گسیختگی(تنش بر روی نقاط مختلف سطح گسیختگی یکسان فرض نمیشود)وارضاء کلیه شرایط تعادل و سازگاری،امکان اعمال تدریجی نیرو و جابجایی و مشاهده گسیختگی پیش رونده،توانایی در نظر گرفتن شرایط غیرهمگنی خاک و سربارهای مختلف،امکان در نظر گرفتن شتابهای زلزله متفاوت در ارتفاع دیوار،امکان مدلسازی دیوارهای خاک مسلح ونیز قابلیت تعمیم آن به حالت سه بعدی را نام برد.

کلیدواژه‌ها