تحلیل سه بعدی گسترش ترک در سد بتنی پشت بند دار لتیان با استفاده از روش ترک پخشی

نویسندگان

چکیده

اجرای سد بتنی پشت بندار لتیان در سال 1346 به پایان رسید . بر اساس نتایج دستگاه های ابزار دقیق سد تا سال 1349 در وضعیت مناسبی قرار داشته و جابجایی آن در حد معقولی بوده است . برای اولین بار در مرداد 1349 ترک هایی با امتداد قائم در پشت بند 11/10 سد ظاهر شدند . این ترک های در هر دو دیواره اتاقک دریچه واقع شده اند و از لحاظ رقوم ارتفاعی از تراز تاج سد تا کف اتاقک دریچه امتداد یافته اند . عملیات علاج بخشی این ترک ها در زمستان 1349 با تزریق اپوکسی انجام شد ، ولی به علت از بین نرفتن علت اصلی مولد ترک این ترک ها مجددا در تابستان 1350 باز شدند . اندازه گیری روند بازشدگی ترک ها نشان میدهد که ترک ها دارای روند باز و بسته شدن نسبت به تغییرات فصلی دما می باشند . با توجه به این تغییرات منظم بازشدگی ترک با دمای محیط و با در نظر گرفتن محل وقوع ترک ها به نظر می رسد که تغیبرات فصلی دما مولد ترک در بلوک 11/10 بوده است .
در این مقاله ، آنالیز اجزاء محدود ترک خوردگی و گسترش آن در پشت بند 10/11 سد لتیان ، با استفاده از مدل ترک پخشی و بر اساس مفاهیم مکانیک شکست غیر خطی ، جهت بررسی مساله ترک خوردگی در آن تحت اثر اعمال بار های استاتیکی انجام شده است .
در ابتدا با انجام تحلیل انتقال حرارت ، توزیع درجه حرارت دربندنه سد در فصول سرد و گرم سال بدست می آید . در ادامه با اعمال ترکیبات مختلف بار های استاتیکی بر بدنه سد ، بارگذاری مولد ترک تعیین می گردد . در مرحله بعد تحلیل استاتیکی غیر خطی تحت اثر بارگذاری سیکلی حرارتی انجام شود و بارها به ترتیبی که بر سد اعمال شده اند ، بر مدل اعمال می شوند . نتایج تحلیل ها نشان می دهد که نتایج بدست آمده پس از اعمال چند سیکل بارگذاری حرارتی به صورت پایا درآمده و با افزایش سیکل های بارگذاری ، اختلاف قابل توجهی در نتایج ایجاد نمی شود .
بدین ترتیب با افزایش سیکل های بارگذاری الگوی ترک تغییر نمی کند . بنابر این با اعمال بار های استاتیکی ترک ایجاد شده گسترش نخواهد یافت و سد به خطر نخواهد افتاد .

کلیدواژه‌ها