محاسبه مقاومت کاتامارانهای تندرو و ارزیابی تاثیر فرم بدنه بر عملکرد آنها

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روابطی برای محاسبه مقاومت و تریم کاتامارانهایPlaning در آب آرام ارائه
میشود.این کار بااستفاده از روابط تجربی Savitsky برای شناورهای Planing و اصلاح آنها برای شناورهای دو بدنه ای Planing صورت میگیرد. براساس روش ارائه شده،نرم افزاری تهیه شده است که با استفاده از این نرم افزار منحنی های مقاومت و تریم یک کاتاماران در سرعتهای مختلف قابل محاسبه است .همچنین با کمک نرم افزار مورد نظر،تأثیر برخی پارامترهای مهم(از قبیل وزن جابجایی،موقعیت طولی مرکز ثقل،زاویه Deadrise،نسبت طول به عرض شناور و فاصله نیم بدنه ها از یکدیگر روی عملکرد شناور بررسی گردیده است. این ارزیابی میتواند برای طراحان و پیش بینی های اولیه اینگونه شناورها در مرحله طراحی مقدماتی بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها