تاثیر فشارآب حفره ای بر پایداری شیروانی هادر تحلیل سه بعدی به روش آنالیز حدی مرز بالا

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش آنالیز حدی مرز بالا اثر تغییرات فشار اب حفره ای بر پایداری سه بعدی شیروانی ها مورد بررسی قرار می گیرد . پایداری شیروانی ها از مسایل دیر پای مهندسی خاک و پی بوده و تغییرات فشار آب حفره ای از عوامل بسیار مهم در این ارتباط است . این تغییرات اغلب دارای تبعات منفی بر پایداری شیروانی ها می باشد و سبب کاهش ضریب اطمینان پایداری می گردد .
مکانیسم مورد استفاده در این تحقیق متشکل ازتعدادی بلوک صلب است که نسبت به یکدیگر حرکت انتقالی دارند . نتایج حاصل از تحقیق حاضر و مقایسه آن با نتایج دیگر محققان موئد اهمیت تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی در حالاتی است که تغییرات فشار آب در نظر گرفته می شود .

کلیدواژه‌ها