بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی )

نویسندگان

چکیده

تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی یکی از روش های جبران اب های مصرف شده از سفره ها و یا پالایش آب های سطحی توسط بهترین فیلتر طبیعی یعنی خاک می باشد . یکی از مشکلات طرح های تغذیه مصنوعی پدیده کورشدگی است که بر اثر مواد معلق موجود در آب و متناسب با خصوصیات خاک حوضچه ها رخ می دهد . این مقاله حاوی نتایج یک طرح تحقیقاتی است که به بررسی اثار متقابل غلظت مواد معلق در آب ، جنس پوشش سطح خاک حوضچه و عمق لایروبی بعد از رسوبگذاری در میزان نفوذپذیری حوضچه های تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی می پردازد . در این تحقیق چهار غلظت مختلف مواد معلق در آب و سه نوع متفاوت پوشش خاک در حالات مختلف در 16 حوضچه در آبرفت های اطراف رودخانه کن در شمال غرب تهران مورد آزمایش نفوذ قرار گرفتند . بر طبق تنایج بدست آمده ، فیلترشن دانه بندی شده در مرحله آبگیری حوضچه ها افت نفوذ کمتری نسبت به سایر گزینه ها داشته است. ازمایش نفوذ بر روی لایه رسوبی پس از رسوبگذاری نشان داد که استفاده ازفیلتر شن دانه بندی شده و ضایعات پنبه باعث نفوذ بیشتری خواهد شد . همچنین پوشش کمپوست ( کود آلی بازیافتی ) بهترین نتیجه را در احیاء نفوذ پذیری خاک پس از لایروبی داشته است .

کلیدواژه‌ها