آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبرآباد

نویسندگان

چکیده

برای ارزیابی مقاومت باقی مانده پل راه آهن اکبرآباد،آزمایشهای دینامیک و استاتیک بر روی پل انجام شد. پل مزبور پنج دهانه 6 متری داشته و بصورت قوسی و از بتن غیرمسلح ساخته شده است. در آزمایش دینامیک،دیزل6محوره120تنی با سرعتهای مختلف از روی پل عبور داده شد و ارتعاشات دهانه میانی اندازه گیری شد. در آزمایش استاتیک500تن بار گسترده بر دهانه میانی پل وارد شد و تغییر مکانها اندازه گیری گردید. رفتار پل در تمام مراحل بارگذاری،خطی والاستیک باقی ماند. رفتار دینامیک پل حاکی از میرایی زیاد بود چنانچه نوسان پل پس از عبور قطار به سرعت زایل گردید. جهت مدلسازی،از اجزای محدود دو بعدی استفاده شد و مدل با نتایج آزمایشهای استاتیک و دینامیک بهنگام گردید. با پردازش سیگنالهای دینامیک،فرکانس طبیعی برابر 6/14 هرتز و ضریب ضربه معادل 35/1 محاسبه شد. مطالعات نشان داد با وجود گذشت بیش از 60 سال از ساخت پل،و وجود ترک های عمیق در مقاطع حساس،پل هنوز دارای مقاومت چند برابر بار استاندارد می باشد.با عنایت به نادر بودن آزمایشهای میدانی بر روی قوسی بتنی،نتایج آزمایش حاضر،اطلاعات ارزشمندی در مورد اینگونه پلها ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها