تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی

نویسندگان

چکیده

تحلیل دو بعدی دره های V شکل پر از رسوب نیاز به محاسبات عددی پیچیده ای دارد که معمولاً هر مورد خاص توسط برنامه هایی با امکانات احتساب اثر اندرکنش تحلیل می گردد.در این تحقیق روشی برای ترکیب سیستم نوروفازی و برنامه تحلیل اندرکنش به منظور تعیین پاسخ این دره ها و نیز قوانین حاکم بر رابطه بین مشخصات دره و پاسخ آن به تحریک به صورت قوانین فازی ارائه شده است. با استفاده از برنامه تحلیلی مجموعه ای از داده های طیف پاسخ دره های متفاوت بدست آمده و با تعلیم سیستم نوروفازی بوسیله این داده ها پاسخ برای موارد جدید بدون نیاز به مدل عددی محاسبه شده است. همچنین سعی شده است از قوانین فازی بدست آمده برای شناخت کلی از سیستم وتحصیل پاسخ در مواردی که اطلاعات قطعی در دست نیست استفاده شود.

کلیدواژه‌ها