بررسی پدیده لغزش در گلهای حفاری پایه آبی

نویسنده

چکیده

در این پروژه تحقیقاتی،اعتبار شرط عدم لغزش در مورد گلهای حفاری پایه آبی(بنتونیتی)با استفاده از روشهای ویسکومتریک بطور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است . برای این منظور،ویسکوزیته یک گل نمونه(غلظت بنتونیت=10درصد)با استفاده از یک ویسکومتر دورانی از نوع استوانه های هم مرکز اندازه گیری شد.نتایج بدست آمده با استفاده از دو استوانه داخلی با قطرهای مختلف حاکی از آن است که برای این گل خاص ویسکوزیته سیال تابعی از فاصله بین دو استوانه است و این به معنای بروز پدیده لغزش در مورد این سیال خاص می باشد. در این مقاله،روشی ساده و کاربردی برای حذف خطای ناشی از پدیده لغزش و اصلاح منحنی جریان(رابطه بین نرخ برش و تنش برشی)به منظور دستیابی به ویسکوزیته واقعی سیال ارائه میشود. در ضمن،نشان داده میشود که چگونه میتوان با استفاده از منحنیهای اصلاح نشده جریان رابطه ساده ای بین سرعت لغزش و تنش برشی بدست آورد.نتایج بدست آمده نشان میدهد که برای این گل خاص،سرعت لغزش متناسب با تنش برشی است و این بدان معناست که در مقایسه با سایر سیالات غیرنیوتنی،در گلهای حفاری پدیده لغزش از شدت کمتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها