استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading

نویسندگان

چکیده

تکنیک(SFS)،از جمله روشهایی است که جهت تولید DTM از مناطق با Texture ضعیف،مطرح میباشد که با در نظر گرفتن ارتباط درجات خاکستری تصویر،توپوگرافی سطح زمین و جهت تابش نور،امکان بازسازی DTMاز یک تصویر را امکان پذیر میسازد.
در این تحقیق،جهت پیاده سازی این الگوریتم براساس مدل لامبرتین از دو نوع داده،شبیه سازی شده و واقعی،استفاده شده است. مدل رقومی زمین برای تصویر شبیه سازی شده از یک سطحBilinear با دقت حدود3سانتی متر و برای تصویر واقعی از یک منطقه تپه ماهوری،بادقت حدود4متر،بازسازی شد. تفاوت نتایج فوق ناشی از آن است که درجات خاکستری تصویر علاوه بر توپوگرافی منطقه و جهت تابش خورشید،متاثر از عواملی است که در این تکنیک مدنظر قرار نگرفته است. همچنین با توجه به اینکه از اثر مخرب نویز بر روی نتایج حاصل از بازسازی DTM نمیتوان صرفنظر نمود،در این تحقیق یک مرحله پیش پردازش رادیومتریکی جهت تقلیل این نوع از خطاها بر روی تصویر واقعی،صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها