ریشه یابی کاستی های موجود در تحلیل های عددی مدل های غیر خطی دینامیکی مربوط به سیستم های سازه ای

نویسندگان

چکیده

سال هاست که پاسخ حاصل از انتگرال گیری گام به گام مدل های دینامیکی غیر خطی دچار مشکلات عدم همگرایی هستند . علت این معضل ، در ادبیات فنی به دقت توضیح داده نشده است . در این مقاله به منظور توضیح هر چه بهتر علت بروز عدم همگرایی پاسخ های حاصل ازانتگرال گیری گام به گام مدل های دینامیکی غیر خطی ، طی انجام چندین اثبات ریاضی به بررسی دقیق این پدیده نامطلوب پرداخته شده است . نتیجه حاصل بیانگر این واقعیت است که با توجه به لحاظ کردن تقریبی رفتار غیر خطی مدل های دینامیکی در طی تحلیل های گام به گام ، همواره امکان بروز مشکل عدم همگرایی وجود دارد . این معضل ذاتا از نوعی ناسازگاری نتیجه می شود ، و از نظر کمی ممکن است در حد ناپایداری باشد .

کلیدواژه‌ها