نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • آزمایش مدل فیزیکی آزمایش مدل هیدرولیکی دریچه کشوئی تونل تخلیه تحتانی سد مارون- مقایسه با مدل آئرودینامیکی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • آزمایش های فشاری نکات اساسی در انتخاب داده های آزمایشگاهی برای ارزیابی معیارهای شکست سنگ [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • آلیاژهای بین فلزی بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • آلودگی محیط زیست سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • آلومینیوم اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • آنالیز تصویری اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • آنالیز مودال مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • آنیل اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • آهک سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k [دوره 33، شماره 2، 1378]

ا

 • اتصالات لوله ای ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • اجزاء محدود حل معادلات وابسته ترموالاستیسیته دینامیکی در استوانه جدار نازک تحت اثر شوکهای فشار، برش و درجه حرارت با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • اجزاء محدود غیرخطی بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • اجزای محدود بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین مود 1 انرژی شکست ترک های بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • ایران مرکزی دانسته های جدید پیرامون ردیف تبخیری "راور" و جایگاه چینه شناسی ردیف های رسوبی ژوراسیک میانی و زبرین در منطقه راور-کرمان (ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • استخراج تاثیر شرایط عملیاتی بر استخراج پنی سیلین به روش امولسیون غشاء مایع [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • استنیت تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • استوانه جدار نازک حل معادلات وابسته ترموالاستیسیته دینامیکی در استوانه جدار نازک تحت اثر شوکهای فشار، برش و درجه حرارت با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی بهینه سازی افت فشار در طراحی اصلاحی شبکه مبدلهای حرارتی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • اگزوز موتورهای دیزلی تعیین توزیع اندازه ذرات دوده از اگزوز موتورهای دیزلی و طراحی وارزیابی یک فیلتر الکترواستاتیک برای حذف اینگونه ذرات از جریان اگزوز [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • الگوریتم ژنتیک مدلسازی و فهرست بندی در FMS با استفاده از شبکه های پتری و الگوریتم های ژنتیکی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • انتشار امواج صوتی در زیر آب چگونگی انتشار انرژی صوتی در محیط دریا و بستر آن با استفاده از روش مودهای نرمال [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • انتقال حرارت هدایت محاسبات عددی انتقال حرارت هدایتی در پره های حلقوی از جنس مواد ارتوتروپیک [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • انتگرال J تحلیل ترکهای مورب وکنگره ای شکل تحت شرایط حالت ترکیبی II&I در صفحات محدود غیرمتجانس با استفاده از روش انتگرال J [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • اندازه گیری تعیین توزیع اندازه ذرات دوده از اگزوز موتورهای دیزلی و طراحی وارزیابی یک فیلتر الکترواستاتیک برای حذف اینگونه ذرات از جریان اگزوز [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • اندازه گیری لحظه ای فرکانس یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • انرژی شکست بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین مود 1 انرژی شکست ترک های بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته [دوره 33، شماره 1، 1378]

ب

 • بار کلوژر ومدل لایه صلب یک رابطه جدید برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • بارگذاری دینامیکی حل معادلات وابسته ترموالاستیسیته دینامیکی در استوانه جدار نازک تحت اثر شوکهای فشار، برش و درجه حرارت با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • بازپخت بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • برنامه رایانه ای کاربرد روشهای رایانه ای در بهینه سازی طرح یک سد خاکی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • برنامه ریزی صفر – یک برنامه ریزی حرکت قطارها در خطوط یک جمله [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • بستگی بررسی پارامترهای اندازه گیر آسیب پذیری در گرافها [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • بیمار ضایعه نخاعی شبیه سازی حرکات ارادی بیماران ضایعه نخاعی در هنگام برخاستن از روی صندلی [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • بی نقصی بررسی پارامترهای اندازه گیر آسیب پذیری در گرافها [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • بهینه یابی برنامه ریزی حرکت قطارها در خطوط یک جمله [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • بهینه سازی مدلسازی و فهرست بندی در FMS با استفاده از شبکه های پتری و الگوریتم های ژنتیکی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • بهینه سازی بهره برداری بهینه از مخازن آب سدهای مخزنی متوالی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • بهینه سازی کاربرد روشهای رایانه ای در بهینه سازی طرح یک سد خاکی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • بهینه سازی افت فشار در شبکه مدلهای حرارتی بهینه سازی افت فشار در طراحی اصلاحی شبکه مبدلهای حرارتی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • بیولیچینگ فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی [دوره 33، شماره 4، 1378]

پ

 • پایداری اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • پایداری بررسی و مدلسازی پایداری سمتی خودرو [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • پخش مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • پدیده فروروی کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • پردازش اطلاعات استاندارد بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین مود 1 انرژی شکست ترک های بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • پردازشگر یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • پره ها محاسبات عددی انتقال حرارت هدایتی در پره های حلقوی از جنس مواد ارتوتروپیک [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • پروفیل ترک بین لایه ای کج بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین مود 1 انرژی شکست ترک های بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • پس مانده های کشاورزی بررسی تجربی عوامل مؤثر در تولید فورفورال به روش هیدرولیز اسیدی پس ماندهای کشاورزی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • پنی سیلین تاثیر شرایط عملیاتی بر استخراج پنی سیلین به روش امولسیون غشاء مایع [دوره 33، شماره 4، 1378]

ت

 • تابع دیراک حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • تابع گرین وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • تایر بررسی و مدلسازی پایداری سمتی خودرو [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • تبدیل لاپلاس حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • تبدیل لاپلاس حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • تبلور مجدد تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • تبلور مجدد بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • تبلور مجدد اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • تیتانیم آلومیناید بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • تیتانیم سیلیساید بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • تحریک الکتریکی عملکردی(FES) شبیه سازی حرکات ارادی بیماران ضایعه نخاعی در هنگام برخاستن از روی صندلی [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • تحلیل ابعادی کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • تحلیل دینامیکی مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • تخمین گر حالت طراحی دو کلاسه ساز هوشمند MLP وRBF برای تخمین حالت سیستم توزیع و مقایسه خواص آنها [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • تیر رابط بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • ترکیب فازی تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • ترک مود 1 بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین مود 1 انرژی شکست ترک های بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • ترکهای صورت تحلیل ترکهای مورب وکنگره ای شکل تحت شرایط حالت ترکیبی II&I در صفحات محدود غیرمتجانس با استفاده از روش انتگرال J [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • ترموالاستیسیته وابسته حل معادلات وابسته ترموالاستیسیته دینامیکی در استوانه جدار نازک تحت اثر شوکهای فشار، برش و درجه حرارت با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • تطابق الگو مدلسازی و فهرست بندی در FMS با استفاده از شبکه های پتری و الگوریتم های ژنتیکی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • تغییر حالت بینیتی تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • تغییر شکل گرم تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • تغییر شکل گرم بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • تنش بحرانی ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • توقف تبلور مجدد تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • تولید فورفورال بررسی تجربی عوامل مؤثر در تولید فورفورال به روش هیدرولیز اسیدی پس ماندهای کشاورزی [دوره 33، شماره 4، 1378]

ج

 • جبرانسازی افت ولتاژ شبیه سازی رفتار حالت پایدار ژنراتور القایی تکفاز خودتحریک [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • جداسازی تعیین توزیع اندازه ذرات دوده از اگزوز موتورهای دیزلی و طراحی وارزیابی یک فیلتر الکترواستاتیک برای حذف اینگونه ذرات از جریان اگزوز [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • جریان تراکم ناپذیر حل معادلات ناویر-استوکس دو بعدی به روش المانهای مرزی بدون نیاز به گسسته سازی میدان محاسباتی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • جریان چگال کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • جریان همگرا چگونگی استفاده از جریان در کانالهای همگرا برای مطالعه رفتار الاستیک محلولهای پلیمری [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • جواب اساسی حل معادلات ناویر-استوکس دو بعدی به روش المانهای مرزی بدون نیاز به گسسته سازی میدان محاسباتی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • جواب تناوبی وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین [دوره 33، شماره 1، 1378]

ح

 • حرکت گهواره ای پی مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی [دوره 33، شماره 3، 1378]

خ

 • خستگی ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • خطا یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • خط تاخیر یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • خواص مکانیکی اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • خوردگی سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k [دوره 33، شماره 2، 1378]

د

 • داده های آزمایشگاهی نکات اساسی در انتخاب داده های آزمایشگاهی برای ارزیابی معیارهای شکست سنگ [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • دی اکسید گوگرد سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • دریچه سد آزمایش مدل هیدرولیکی دریچه کشوئی تونل تخلیه تحتانی سد مارون- مقایسه با مدل آئرودینامیکی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • دریچه های سد مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • درون یابی درون یابی و مدلسازی سه بعدی سطح کورتکس از روی تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • دیود یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]

ذ

 • ذرات دوده تعیین توزیع اندازه ذرات دوده از اگزوز موتورهای دیزلی و طراحی وارزیابی یک فیلتر الکترواستاتیک برای حذف اینگونه ذرات از جریان اگزوز [دوره 33، شماره 1، 1378]

ر

 • رادار یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • ریاضیات مرفولوژی درون یابی و مدلسازی سه بعدی سطح کورتکس از روی تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • ریز ساختار بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • رسوب گذاری اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • رشد ترک بین لایه ای بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین مود 1 انرژی شکست ترک های بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • رفع ابهام یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • روش المانهای مرزی حل معادلات ناویر-استوکس دو بعدی به روش المانهای مرزی بدون نیاز به گسسته سازی میدان محاسباتی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • روش برش و چسباندن آشکار سازی محل ویژگی های صورت و بکارگیری آن در کد نمودن بر مبنای مدل دوبعدی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • روش تقابل دوگانه حل معادلات ناویر-استوکس دو بعدی به روش المانهای مرزی بدون نیاز به گسسته سازی میدان محاسباتی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • روش تکرار برن بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • روشهای عددی حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی) [دوره 33، شماره 1، 1378]

ز

 • زیر بهینه سازی بهره برداری بهینه از مخازن آب سدهای مخزنی متوالی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • زمانبندی قطار برنامه ریزی حرکت قطارها در خطوط یک جمله [دوره 33، شماره 2، 1378]

ژ

 • ژنراتور القایی خود تحریک شبیه سازی رفتار حالت پایدار ژنراتور القایی تکفاز خودتحریک [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • ژوراسیک میانی و بالایی دانسته های جدید پیرامون ردیف تبخیری "راور" و جایگاه چینه شناسی ردیف های رسوبی ژوراسیک میانی و زبرین در منطقه راور-کرمان (ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1378]

س

 • ساختار لایه ای بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • سازند بیدو دانسته های جدید پیرامون ردیف تبخیری "راور" و جایگاه چینه شناسی ردیف های رسوبی ژوراسیک میانی و زبرین در منطقه راور-کرمان (ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • سازند راور دانسته های جدید پیرامون ردیف تبخیری "راور" و جایگاه چینه شناسی ردیف های رسوبی ژوراسیک میانی و زبرین در منطقه راور-کرمان (ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • سیال غیرنیوتنی چگونگی استفاده از جریان در کانالهای همگرا برای مطالعه رفتار الاستیک محلولهای پلیمری [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • سیال ویسکوالاستیک چگونگی استفاده از جریان در کانالهای همگرا برای مطالعه رفتار الاستیک محلولهای پلیمری [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • سدخاکی کاربرد روشهای رایانه ای در بهینه سازی طرح یک سد خاکی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • سد مارون آزمایش مدل هیدرولیکی دریچه کشوئی تونل تخلیه تحتانی سد مارون- مقایسه با مدل آئرودینامیکی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • سیستمهای انعطاف پذیر تولید مدلسازی و فهرست بندی در FMS با استفاده از شبکه های پتری و الگوریتم های ژنتیکی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • سیستم های توزیع طراحی دو کلاسه ساز هوشمند MLP وRBF برای تخمین حالت سیستم توزیع و مقایسه خواص آنها [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • سیستمهای مهاربندی بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • سطوح گسترده محاسبات عددی انتقال حرارت هدایتی در پره های حلقوی از جنس مواد ارتوتروپیک [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • سفتی یک رابطه جدید برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • سکوی فرا ساحل ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • سینتیک سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • سنگهای تبخیری دانسته های جدید پیرامون ردیف تبخیری "راور" و جایگاه چینه شناسی ردیف های رسوبی ژوراسیک میانی و زبرین در منطقه راور-کرمان (ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1378]

ش

 • شبکه عصبی با تقارن شعاعی(RBF) طراحی دو کلاسه ساز هوشمند MLP وRBF برای تخمین حالت سیستم توزیع و مقایسه خواص آنها [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) طراحی دو کلاسه ساز هوشمند MLP وRBF برای تخمین حالت سیستم توزیع و مقایسه خواص آنها [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • شبکه های پتری مدلسازی و فهرست بندی در FMS با استفاده از شبکه های پتری و الگوریتم های ژنتیکی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • شبکه های توزیع ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج براساس مجموعه های فازی [دوره 33، شماره 3، 1378]

ض

 • ضریب انتقال جرم اثر حضور مواد فعال سطحی در فرایند تبخیر [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • ضریب تمرکز تنش ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • ضریب نفوذ اثر حضور مواد فعال سطحی در فرایند تبخیر [دوره 33، شماره 1، 1378]

ط

 • طلا فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی [دوره 33، شماره 4، 1378]

ع

 • عمق جریان چگال کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • عملیات ترمومکانیک بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • عملیات ترمومکانیکی تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • عملگر فشرده وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • عوامل اندازه گیری بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن [دوره 33، شماره 1، 1378]

غ

 • غیرمتجانس تحلیل ترکهای مورب وکنگره ای شکل تحت شرایط حالت ترکیبی II&I در صفحات محدود غیرمتجانس با استفاده از روش انتگرال J [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • غشاء مایع تاثیر شرایط عملیاتی بر استخراج پنی سیلین به روش امولسیون غشاء مایع [دوره 33، شماره 4، 1378]

ف

 • فاز یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • فرآیند تبخیر اثر حضور مواد فعال سطحی در فرایند تبخیر [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • فرمانپذیری بررسی و مدلسازی پایداری سمتی خودرو [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • فیلتر الکترواستاتیک تعیین توزیع اندازه ذرات دوده از اگزوز موتورهای دیزلی و طراحی وارزیابی یک فیلتر الکترواستاتیک برای حذف اینگونه ذرات از جریان اگزوز [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • فن آوری پینچ بهینه سازی افت فشار در طراحی اصلاحی شبکه مبدلهای حرارتی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • فولادهای کم آلیاژ تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • فوم اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • فوم گاز مایع اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع [دوره 33، شماره 2، 1378]

ق

 • قابلیت اطمینان ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج براساس مجموعه های فازی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • قانون مربعی یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • قضیه ثابت شادر وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین [دوره 33، شماره 1، 1378]

ک

 • کالیبراسیون یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • کامپلاینس یک رابطه جدید برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • کانال مخروطی چگونگی استفاده از جریان در کانالهای همگرا برای مطالعه رفتار الاستیک محلولهای پلیمری [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • کتاب کد ویژگی ها آشکار سازی محل ویژگی های صورت و بکارگیری آن در کد نمودن بر مبنای مدل دوبعدی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • کد نمودن بر مبنای مدل آشکار سازی محل ویژگی های صورت و بکارگیری آن در کد نمودن بر مبنای مدل دوبعدی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • کلاسه ساز طراحی دو کلاسه ساز هوشمند MLP وRBF برای تخمین حالت سیستم توزیع و مقایسه خواص آنها [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • کلوژر ترک خستگی یک رابطه جدید برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • کنترل کننده فازی Sugeno شبیه سازی حرکات ارادی بیماران ضایعه نخاعی در هنگام برخاستن از روی صندلی [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • کورتکس درون یابی و مدلسازی سه بعدی سطح کورتکس از روی تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 33، شماره 1، 1378]

گ

 • گالرکین حل معادلات وابسته ترموالاستیسیته دینامیکی در استوانه جدار نازک تحت اثر شوکهای فشار، برش و درجه حرارت با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • گرادیان تصویر آشکار سازی محل ویژگی های صورت و بکارگیری آن در کد نمودن بر مبنای مدل دوبعدی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • گرماسنجی DSC اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • گروه بیدو دانسته های جدید پیرامون ردیف تبخیری "راور" و جایگاه چینه شناسی ردیف های رسوبی ژوراسیک میانی و زبرین در منطقه راور-کرمان (ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1378]

م

 • ماده فعال در سطح مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • ماشین القایی تکفاز شبیه سازی رفتار حالت پایدار ژنراتور القایی تکفاز خودتحریک [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • متقارن محوری حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • متقارن محوری حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • مجموعه های فازی ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج براساس مجموعه های فازی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • محدوده دینامیکی یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • محکمی بررسی پارامترهای اندازه گیر آسیب پذیری در گرافها [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • مخازن استوانه ای شکل مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • مدل آئرودینامیکی آزمایش مدل هیدرولیکی دریچه کشوئی تونل تخلیه تحتانی سد مارون- مقایسه با مدل آئرودینامیکی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • مدلسازی مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • مدلسازی ریاضی مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • مدلسازی سه بعدی درون یابی و مدلسازی سه بعدی سطح کورتکس از روی تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • مدل فیزیکی کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • مدل مکانیکی مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • مدل هیدرولیکی آزمایش مدل هیدرولیکی دریچه کشوئی تونل تخلیه تحتانی سد مارون- مقایسه با مدل آئرودینامیکی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • مرزهای ضدفاز بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • مسئله پراکندگی معکوس بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • مطالعه آزمایشگاهی بررسی تجربی عوامل مؤثر در تولید فورفورال به روش هیدرولیز اسیدی پس ماندهای کشاورزی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • مطالعه پارامتری بررسی تجربی عوامل مؤثر در تولید فورفورال به روش هیدرولیز اسیدی پس ماندهای کشاورزی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • معادلات انتگرالی حل معادلات ناویر-استوکس دو بعدی به روش المانهای مرزی بدون نیاز به گسسته سازی میدان محاسباتی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • معیار شکست نکات اساسی در انتخاب داده های آزمایشگاهی برای ارزیابی معیارهای شکست سنگ [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • مغناطیسی تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • مقادیر ویژه حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • مقاومت سنگ نکات اساسی در انتخاب داده های آزمایشگاهی برای ارزیابی معیارهای شکست سنگ [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • مکانیزم واکنش سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • مکانیک سنگ نکات اساسی در انتخاب داده های آزمایشگاهی برای ارزیابی معیارهای شکست سنگ [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • مکانیک شکست تحلیل ترکهای مورب وکنگره ای شکل تحت شرایط حالت ترکیبی II&I در صفحات محدود غیرمتجانس با استفاده از روش انتگرال J [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • منطقه راور-کرمان دانسته های جدید پیرامون ردیف تبخیری "راور" و جایگاه چینه شناسی ردیف های رسوبی ژوراسیک میانی و زبرین در منطقه راور-کرمان (ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • مهاجرت مرزها تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • مهاربندی خارج از مرکز بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • مهندسی سیستم ها بهره برداری بهینه از مخازن آب سدهای مخزنی متوالی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • مواد ارتوتروپیک محاسبات عددی انتقال حرارت هدایتی در پره های حلقوی از جنس مواد ارتوتروپیک [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • مواد فعال سطحی اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • مواد فعال سطحی اثر حضور مواد فعال سطحی در فرایند تبخیر [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • مودهای عمود بر هم چگونگی انتشار انرژی صوتی در محیط دریا و بستر آن با استفاده از روش مودهای نرمال [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • مورفولوژی تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • مورفولوژی بینیت تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ [دوره 33، شماره 2، 1378]

ن

 • نامساویهای معتبر برنامه ریزی حرکت قطارها در خطوط یک جمله [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • ناویر – استوکس حل معادلات ناویر-استوکس دو بعدی به روش المانهای مرزی بدون نیاز به گسسته سازی میدان محاسباتی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • نقاط تکین حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • نمونه DCB بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین مود 1 انرژی شکست ترک های بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته [دوره 33، شماره 1، 1378]

و

 • ویسکوزیته کششی چگونگی استفاده از جریان در کانالهای همگرا برای مطالعه رفتار الاستیک محلولهای پلیمری [دوره 33، شماره 4، 1378]

ه

 • هیدروالاستیک مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • هیدرولیز اسیدی بررسی تجربی عوامل مؤثر در تولید فورفورال به روش هیدرولیز اسیدی پس ماندهای کشاورزی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • هزینه خاموشی ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج براساس مجموعه های فازی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • هگزافریت استرانسیم تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • هگزافریت باریم تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • همبستگی بررسی پارامترهای اندازه گیر آسیب پذیری در گرافها [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • همبندی بررسی پارامترهای اندازه گیر آسیب پذیری در گرافها [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • همگن سازی اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA [دوره 33، شماره 1، 1378]