بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین مود 1 انرژی شکست ترک های بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته

نویسندگان

چکیده

در این مقاله هدف بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین انرژی شکست بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته است. برای نیل به این مقصود،رشد ترک در این نمونه با استفاده از روش اجرای محدود مدلسازی شده و با در نظر گرفتن شکل پروفیل ترک در عرض نمونه،مقادیر نیرو-تغییرمکان-طول ترک برای یک مقدار پیش فرض انرژی شکست بطور عددی محاسبه شده اند. سپس روشهای استاندارد پردازش اطلاعات به این مقادیر عددی اعمال شده و انرژی شکست استخراج گردیده است. مشاهده شده است که به علت کجی پیش ترک ، طول ترک محاسبه شده در دولبه نمونه در چند میلیمتر اول رشد با یکدیگر اختلاف داشته و این امر خطای قابل توجهی در تعیین انرژی شکست از داده ها ایجاد مینماید به نحوی که یک منحنی R بدست می آید که نمیتواند صحت داشته باشد. همچنین نشان داده شده است که پس از چند میلیمتر رشد اثر کجی مرتفع می گردد. بنابراین با حذف داده ها در چند میلیمتر اول رشد ترک میتوان با استفاده از هر یک از روشهای پردازش اطلاعات انرژی شکست را با دقت تعیین نمود.

کلیدواژه‌ها