بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مدلی برای آنالیز صحیح تیر رابط در قابهای EBF ارائه شده است. در این مدل جان و بال تیر رابط I شکل به طور جداگانه مدل میشوند. ماتریس سختی المان جان تیر رابط شبیه المان غشائی است و از روش اجزاء محدود محاسبه شده و توسط روش گوس در 8 نقطه انتگرال گیری میشود. همچنین این المان در نقاط گوس قابلیت جاری شدن دارد که به این ترتیب میتوان جاری شدن جان تیر رابط را بررسی کرد . همچنین در المانهای تیر – ستون اثرات مفاصل خمیری،اثرات غیرخطی هندسی،مسأله کمانش اعضاء و اثرات ?-P منظور شده است.
با قرار دادن این المان در قابهای EBF رفتار این قابها بررسی شده و در پایان صحت عملکرد المان در مقایسه با آزمایشات نشان داده شده است. براساس نتایج حاصل از تحلیل چند قاب نمونه، لزوم تحلیل دقیق قابهای EBF با استفاده از المان تیر رابط به اثبات میرسد و در این نوع تحلیل تفاوتهای ایجاد شده در شکل پذیری،نیروهای داخلی و انرژی مستهلک شده از بارهای زلزله بررسی میگردد.

کلیدواژه‌ها