دوره و شماره: دوره 33، شماره 3 - شماره پیاپی 1337، آذر 1378 (65)