آزمایش مدل هیدرولیکی دریچه کشوئی تونل تخلیه تحتانی سد مارون- مقایسه با مدل آئرودینامیکی

نویسندگان

چکیده

بمنظور اطمینان از عملکرد صحیح دریچه های سدهای بزرگ و نیز جهت تعیین نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر آنها، این دریچه ها را در مراحل طراحی و قبل از ساخت، مورد آزمایش مدل فیزیکی هیدرولیکی قرار میدهند. تست دریچه های کلیه سدهای ساخته شده در ایران در خارج از کشور و یا هزینه ارزی زیاد انجام گرفته است. علاوه بر آن در سالهای اخیر استفاده از مدل آئرودینامیکی،بجای مدل هیدرولیکی،نیز مطرح گردیده است.
با دو هدف کسب دانش فنی آزمایش مدل هیدرولیکی دریچه ها ونیز بررسی مقایسه ای بین نتایج حاصل از آزمایشات مدل هیدرولیکی و آئرودینامیکی،دریچه کشوئی تونل تخلیه تحتانی سد مارون مدلسازی و مورد آزمایش هیدرولیکی قرار گرفت. با اندازه گیری فشار در نقاط مناسب دریچه و محفظه مدل و بکارگیری تساوی اعداد اویلر،مقادیر فشار در نقاط مشابه دریچه اصلی محاسبه گردید. فشارهای بدست آمده ، جهت محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وارد به دریچه مورد استفاده قرار گرفتند. نیروهای هیدرودینامیکی وارد به اجزاء مختلف دریچه و برآیند آنها به ازاء بازشدگی های مختلف سازگاری بسیار خوبی را با نتایج حاصل از آزمایش مدل آئرودینامیکی نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها