ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج براساس مجموعه های فازی

نویسندگان

چکیده

یکی از ابزارهای مؤثر در تصمیم گیری در انتخاب سناریوهای مختلف طراحی و یا توسعه شبکه های توزیع، مطالعات قابلیت اطمینان و محاسبه هزینه قطع برق میباشد. از طرفی به علت دسترس پذیری بالای تجهیزات، پارامترهای ورودی برای این مطالعات غیرقطعی می باشند. در این مقاله با توجه به عدم قطعیت پارامترهای ورودی، تئوری مجموعه های فازی برای محاسبات قابلیت اطمینان بکار گرفته شده و چگونگی استنتاج توابع عضویت مناسب برای پارامترهای ورودی آمده است. در ضمن الگوریتم محاسبات قابلیت اطمینان شبکه های توزیع با فرض غیرقطعی بودن نرخ خرابی ،تعمیر و عملکرد سیستمهای حفاظتی به منظور محاسبه شاخصهای فازی نقاط بار، تابع عضویت هزینه خروخ نقاط بار، فیدرها و سیستم پیشنهاد شده است. در انتها روش پیشنهاد شده روی قسمتی از شبکه شمالشرق تهران اجرا شده است که نتایج بدست آمده نشان دهنده مؤثر بودن روش پیشنهاد شده در برخورد با عدم قطعیتها در پارامترهای ورودی است.

کلیدواژه‌ها