چگونگی انتشار انرژی صوتی در محیط دریا و بستر آن با استفاده از روش مودهای نرمال

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر چگونگی انتشار یافتن امواج صوتی در محیط زیر آب دریا را بررسی میکند، که از منابع صوتی واقع در دور دستها ایجاد شده باشد. با استفاده از روش مدهای عمود بر هم که یکی از مناسب ترین روشها برای محاسبه مسیر انتشار انرژی صوتی در فرکانسهای پایین بوده و برای محیطهایی است که به صورت لایه لایه دارای خواص یکسان و موازی سطح افق فرض شده اند،می باشد و همچنین با استفاده از شرایط مرزی موجود مودهای انتشار محاسبه شده و در انتها با جمع کردن این مدها برحسب ضریبی که بستگی به عمق منبع دارد، مقادیر فشار و چگالی انرژی صوتی در هر نقطه از محیط تعیین میشود. در انتهای مقاله نیز چگونگی توزیع انرژی برای تعدادی پروفیل سرعت و چگالی واقعی و فرضی با استفاده از این روش معرفی شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها