مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب

نویسندگان

چکیده

رفتار مواد فعال در سطح یونی CTAB , SDS و غیر یونی Tween 80 و Arkopal 15 بر روی سطح آب با ضخامت زیاد به صورت تئوری و تجربی مطالعه شده است. تئوری و آزمایش نشان میدهد که مسافت طی شده توسط لبه فیلم پخش شونده به کشش سطحی ماده فعال در سطح و مایع زیرین، همچنین ویسکوزیته و دانسیته مایع زیرین بستگی دارد . بررسی مسافت طی شده بوسیله مواد مختلف فعال در سطح بر روی سطح آب موافقت خوبی را بین نتایج تجربی و مدل تئوری نشان میدهد.

کلیدواژه‌ها