یک رابطه جدید برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی

نویسندگان

چکیده

یک رابطه جدید برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی ارائه گردیده و صحت آن با انجام آزمایشهای تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. این رابطه در حقیقت یک فرمولبندی جدید برای مدل (Riged-Insert Crack Closure Model)RICC ،می باشد که برای محل خط اثر نیرو در یک نمونه C(T) انجام گرفته است . بارگذاری بر روی نمونهC(T) به صورت کشش-کشش و در امتداد خط اثر نیرو انجام شده است. روابط تحلیلی حاصله از مدل طوری هستند که براحتی میتوان مشخصه های رفتار load-CODll را به کمک تنها یک پارامتر تجربی و انهم CODll پسماند در بار صفر، پیش بینی کرد. در ادامه به اثبات اعتبار نتایج مدل از طریق انجام آزمایش های تجربی بر روی آلیاژ آلومینیوم 7075 پرداخته شده است. در نهایت،نتایج تحلیلی و تجربی با یکدیگر مقایسه گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها