دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 1341، اسفند 1378 (66) 
فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی

احمدرضا شاهوردی؛ منوچهر اولیازاده؛ مجتبی طباطبایی یزدی؛ سید علی سید باقری