دانسته های جدید پیرامون ردیف تبخیری "راور" و جایگاه چینه شناسی ردیف های رسوبی ژوراسیک میانی و زبرین در منطقه راور-کرمان (ایران مرکزی)

نویسنده

چکیده

در منطقه کرمان-راور و ادامه شمالی آن تا نایبندان و طبس تعدادی ردیف های سنگی رسوبی-تبخیری زمانهای کامبرین،سیلورین،دونین،تریاس،ژوراسیک پسین و کرتاسه پیشین،بعضاً به صورت دیاپیری گسترده است که تفکیک آنها از هم بویژه در نواحی با تکتونیک شدید غالباً دشوار است.
موضوع بحث این نوشتار سنگهای تبخیری متعلق به آخر ژوراسیک که در منطقه راور-کرمان به فراوانی موجود است. با توجه به نکات بررسی شده در این مقاله و بازنگری کلیه مطالعات انجام شده در منطقه و برای اجتناب از ابهامات موجود، توصیه میشود مطابق پیشنهاد هوکریده و همکاران]6[ برای ردیف های تبخیری –رسوبی – آتشفشانی واقع در کمر بالای واحد"آهک و مارن های پکتن دار" و در کمر پایین سنگهای آواری و سرخ رنگ کرتاسه زیرین، به سن ژوراسیک پسین نام غیررسمی"سازند راور" منظور گردد. برای ردیف تبخیری-رسوبی –آتشفشانی قدیمی تر واقع در زیر ماسه سنگهای معادل سازندهای زاگون ولالون نیز با توجه به پیشنهاد هوکریده و همکاران]6[ نام"سازند دزو" توصیه میشود. برای ردیف آواری قرمز رنگ واقع در کمر بالای سازند هجدک و کمر پایین سنگ آهکهای پکتن دار"سازند بیدو" پیشنهاد میشود. در مواردی که تفکیک واحدهای چینه سنگی "بیدو" سنگ آهکهای پکتن دار" و "راور" از یکدیگر میسر نباشد،بهتر است از واحد بزرگتر "گروه بیدو" برای این ردیف ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها