بهینه سازی افت فشار در طراحی اصلاحی شبکه مبدلهای حرارتی

نویسندگان

چکیده

یکی از جدیدترین روشهای معمول اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی که امروزه برای صرفه جویی در مصرف انرژی صنایع فرآیندی بکار میرود،روش افت فشار ثابت می باشد. این روش مبتنی بر توان پمپها و کمپرسورهای موجود شبکه بوده و تعویض آنها را با پمپها یا کمپرسورهای جدید مورد بررسی قرار نمیدهد. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی معرفی میشود و در نهایت این چنین نتیجه گیری خواهد شد که برای به حداقل رساندن انرژی مصرفی شبکه،باید امکان تعویض پمپ ها و یا کمپرسورهای موجود را نیز بررسی کرد . و یا به عبارت دیگر، افت فشار به دلیل انتقال حرارت هر کدام از جریانهای شبکه را بهینه ساخت.

کلیدواژه‌ها