فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی

نویسندگان

چکیده

طی این مطالعه یک سویه میکروبی گرمادوست از چشمه قطور سویی در دامنه کوه سبلان جدا گردید. مطالعات میکروبیولوژیک نشان داد این سویه یک میکروب گرم مثبت رشته ای با اسپور انتهایی می باشد که قادر به اکسیداسیون پیریت و گوگرد عنصری است. رشد این باکتری در شرایط هتروتروفی و اتوتروفی مطلق کند بوده لذا جهت تسریع رشد این جاندار روی منابع معدنی افزودن عصاره مخمر ضروری می باشد. این سویه در PH معادل 2 و دمای C°50 فعالیت قابل ملاحظه ای در تجزیه پیریت حاوی طلا داشته که نتیجتاً باعث افزایش میزان بازیابی طلا می گردد. میزان بازیابی طلا بعد از 4 روز از حدود 70 درصد به بیش از 80 درصد می رسد. این میزان اگر چه تا روز 9 برای درصد جامد 5/7 تغییر قابل ملاحظه ای ندارد ولی برای درصدهای جامد 5/1 تا 6 درصد از کنسانتره از 85 تا 95 درصد تغییر می نماید.

کلیدواژه‌ها