بررسی تجربی عوامل مؤثر در تولید فورفورال به روش هیدرولیز اسیدی پس ماندهای کشاورزی

نویسندگان

چکیده

فورفورال یکی از مهمترین و پرمصرف ترین ترکیبات آلی است که امروزه به روش هیدرولیز اسیدی،از انواع پس ماندهای کشاورزی تولید میشود. در این مقاله بررسی عمل هیدرولیز به دو روش ناپیوسته و مداوم،به ترتیب با استفاده از آب و بخار آب اشباع به انجام رسیده است. در هر دو روش ،پارامترهای مؤثر در تولید فورفورال شناسایی شده و مورد بررسی تجربی قرار گرفته اند، به گونه ای که میتوان برای هر یک از پارامترها، در شرایط عملیاتی دامنه مناسبی را ارائه کرد . مهمترین پارامترهای تاثیرگذار را در هر دو روش، میتوان ؛نوع خوراک،زمان واکنش،دمای واکنش،میزان کاتالیزور و نوع کاتالیزور مصرفی دانست، ضمن اینکه میزان مایع و بخار مصرفی نیز در هر دو روش از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. در روش اول با استفاده از باگاس و در مقادیر مشخصی از پارامترهای حاکم بر سیستم، بازده فورفورال تولیدی 61/8 گرم،به ازاء 100 گرم باگاس خشک مصرفی،بدست آمده است. همچنین در روش دوم و با بهره گیری از سبوس برنج و در شرایط تعریف شده ای از پارامترهای حاکم بر سیستم ،84/6 گرم فورفورال به ازاء 100 گرم سبوس برنج خشک،تولید شده است.

کلیدواژه‌ها