کاربرد روشهای رایانه ای در بهینه سازی طرح یک سد خاکی

نویسندگان

چکیده

روند کلی طراحی ومبانی بهینه سازی رایانه ای طرح سدهای خاکی مطالعه و یک روش عملی برای آن پیشنهاد می گردد. در روش پیشنهادی،فرمول بندی بهینه سازی برای سدهای خاکی بر روی بستر آبرفتی ویا سنگی براساس تشکیل یک مسئله برنامه ریزی غیرخطی مقید انجام میشود که در آن متغیرهای مسئله تعدادی از عوامل مؤثر مشخصه سد،تابع هدف(غالباً) هزینه عملیات اجرایی طرح و توابع قیدی مجموعه شرایط آئین نامه ای و هندسی لازم برای آب بندی و ایمنی کافی سد و محدودیتهایی بر مقادیر عوامل مؤثر متغیر هستند. در این روش، براساس تجربه و مطالعات طراح،یک الگوی مفهومی تعریف شده و به منظور کاهش تعداد تحلیلهای لازم در حین بهگزینی،بر اساس یک برنامه ریزی مشخص از روی نتایج تحلیلهایی نظیر تحلیل اقتصادی،تراوش و پایداری شیروانیها برای مجموعه ای از طرحهای نمونه در فضای طراحی ، توابع هدف و قیود عملکردی از طریق بررسیهای آماری بصورت توابعی صریحی برحسب عوامل مؤثر متغیر تعیین میشوند.مسئله بهگزینی (موسوم به الگوی تحلیلی) ، به یکی از روشهای عددی بهگزینی مقید حل شده و یک طرح بهینه تقریبی بدست می آید . باانجام تحلیلهای دقیق برای این طرح بهینه و مقایسه نتایج، میزان تقریب بررسی و میزان بهینگی و مقادیر واقعی قیود محاسبه میشوند.عملی بودن روش پیشنهادی با بهگزینی نمونه یک سد خاکی و با استفاده از نرم افزار تحلیل و طراحی ای که براساس روش پیشنهادی تهیه شده،نشان داده میشود.

کلیدواژه‌ها